Department of Pharmacology

FACULTY


Dr. K. Padmalatha

M. Pharm., Ph. D.
Professor & Principal

kpl_1996@yahoo.co.in


Ms. S. Jaya Sai Keertana

M. Pharm.,
Asst. Professor

jayasikharam@gmail.com


Dr. S. Sundar

M. Tech., Ph.D.
Assoc. Professor

abisundar74@gmail.com


Mr. A. Jaya Rami Reddy

M. Pharm., Ph. D.
Assoc. Professor

jrrpharmaa@gmail.com


Mrs. A. Bhavana

M. Pharm
Asst. Professor

atluri.bhavana@gmail.com


K. Radha

M. Pharm
Asst. Professor

radhakasaraneni@gmail.com


Mrs. V. Greeshma

M. Pharm
Asst. Professor

vundavalligreeshma@gmail.com


Mrs. N.K.S.Neeraja

M. Pharm
Asst. Professor

ksuryaneeraja@gmail.com